ПРОЕКТИРАНЕ

Идейни, Технически и работни проекти  съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001г.  В което зависимост от вида, предназначението, големината и местоположението на проектираните обекти и изискванията към проектните решения, включва:

   1. части за архитектура и конструкции:

а) архитектурна;

б) интериор и обзавеждане;

в) конструктивна;

   1. части за инсталации и мрежи на техническата инфраструктура:

а) водоснабдяване и канализация;

б) електрическа (електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации);

в) топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация;

г) (изм. – ДВ, бр. 93 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) енергийна ефективност, чийто обхват и съдържание са определени съгласно Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (ДВ, бр. 5 от 2005 г.);

д) (нова – ДВ, бр. 93 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) газоснабдяване.

   1. части за устройство на прилежащия към обекта терен:

а) геодезическа (трасировъчен план и вертикална планировка);

б) паркоустрояване и благоустрояване;

   1. част технологична;
   2. (нова – ДВ, бр. 96 от 2009 г., в сила от 05.06.2010 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) част пожарна безопасност, чийто обхват и съдържание са определени съгласно Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.);
   3. (предишна т. 5 – ДВ, бр. 96 от 2009 г., в сила от 05.06.2010 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) план по безопасност и здраве, чийто обхват и съдържание са определени съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр. 37 от 2004 г.);
   4. (предишна т. 6 – ДВ, бр. 96 от 2009 г., в сила от 05.06.2010 г.) част организация и безопасност на движението;
   5. (нова – ДВ, бр. 93 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) част план за управление на строителните отпадъци с обхват и съдържание съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г. (ДВ, бр. 89 от 2012 г.);
   6. (предишна т. 7 – ДВ, бр. 96 от 2009 г., в сила от 05.06.2010 г., предишна т. 8 – ДВ, бр. 93 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) други проектни части при сложни и комплексни обекти:

а) обща обяснителна записка;

б) генерален план;

в) сметна документация;

   1. (предишна т. 8 – ДВ, бр. 96 от 2009 г., в сила от 05.06.2010 г., предишна т. 9 – ДВ, бр. 93 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) проектни части при специфични обекти:

а) (изм. – ДВ, бр. 93 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) консервация, реставрация и експониране на недвижимите културни ценности;

б) земна основа.

 

ЗА НАС

BUILD TREND развива дейност в областта на проучването, проектирането и изграждането предимно на жилищни сгради, отличаващи се със съвременна архитектура, функционалност и качество.

ПИШЕТЕ НИ

КОНТАКТИ

София, България

ул. Княз Александър Батенберг

16А вх.Б ет.3

+359889484448

+359889338718

office@buildtrend.bg